با پیشرفت تکنولوژی در مهندسی پزشکی جراحان توانسته اند با استفاده از دستگاههای

 تصویربرداری و جراحی پیشرفته ،بدون باز کردن سطح بدن و با استفاده از وسایل ميکروسرجری

آسیب دیدگی دیسک معیوب را درمان نموده و و ضعیت دیسک را به صورت نرمال

دربیاورند.

 

نکات مهم در این روش:

*زمان تقریبی عمل:نیم ساعت تا یک ساعت

*بدون نیاز به بستری در بیمارستان

*مدت زمان جهت ریکاوری و شروع فعالیت:دو الی سه روز

*نیاز به بیهوشی کامل ندارد.

بالا