دردهای عضلانی-اسکلتی اغلب به دلیل زندگی نامناسب، کار بیش از حد، ضعف عضلات و اصابت در تصادفات رخ می‌دهند و ممکن است باعث محدودیت در فعالیت های روزمره شود.

در این مطالعه، ۳۰ بیمار مبتلا به دردهای عضلانی-اسکلتی که به مرکز فیزیوتراپی در اسلامشهر مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به علاوه درمان فیزیوتراپی، تمرینات و تمرینات خانگی داده شدند، و گروه دوم تنها به تمرینات خانگی روزانه دسترسی داشتند. در هر دو گروه، درمان به مدت ۸ هفته ادامه داشت.

نتایج نشان داد که گروهی که به علاوه فیزیوتراپی، تمرینات درمانی دریافت کرده بودند، بهبود بیشتری در مقایسه با گروه تنها تمرینات خانگی داشتند. در واقع، این گروه در مقایسه با گروه کنترل، کاهش درد و بهبود عملکرد فیزیکی بیشتری را تجربه کردند.

با توجه به نتایج این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که فیزیوتراپی به عنوان یکی از روش‌های درمانی در دردهای عضلانی-اسکلتی، می‌تواند بهبود قابل توجهی را در بیماران داشته باشد.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به اثربخشی فیزیوتراپی در درمان دردهای عضلانی-اسکلتی در اسلامشهر، بیماران مبتلا به این نوع دردها می‌توانند با انجام تمرینات و فیزیوتراپی، بهبود قابل توجهی را تجربه کنند. همچنین، برای افزایش اثربخشی درمان، بهتر است که بیماران با پزشک خود مشورت کنند و برنامه درمانی مناسبی برای خود انتخاب کنند.