با گاز استریل یا یک پارچه تمیز به زخم فشار محکمی وارد کنید. اما اگر مشکوک به شکستگی جمجمه هستید، به‌طور مستقیم به زخم فشار وارد نکنید. مراقب تغییرات در تنفس و هوشیاری باشید. اگر فرد هیچ نشانه‌ای از گردش خون را نشان نمی‌دهد – بدون تنفس، سرفه یا حرکت، CPR را شروع کنید.