طرح حذف دفترچه های کاغذی طرح بسیار بزرگ و مهمی است که سازمان تامین اجتماعی پس از کش و قوص فراوان از اول استفند 99 آن را به اجرا گذاشته است.بر اساس این طرح دفترچه های کاغذی حذف می شود و پزشکان و مراکز درمانی باید نسخه های بیماران را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.این طرح در کنار مزایای فراونی که دارد معایبی نیز دارد.یکی از مهمترین معایب این طرح سردرگمی پزشکان ،درمانگاه ها و مردم است.بسیاری از پزشکان معتقدند که زیرساخت و بستر مناسب برای اجرای این طرح حداقل در شرایط فعلی وجود ندارد.مردم نیز آموزش و اطلاع رسانی دقیق در این مورد دریافت نکرده اند.

در کنار موارد ذکر شده برخی پزشکان و درمانگاهها حتی به ساده ترین کامپیوترها نیز مجهز نیستند و با شروع این طرح باید برای تهیه کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی اقدام نمایند.با اینکه حذف دفترچه های کاغذی قدمی مهم در ارائه خدمات الکترونیک است و صرفه جویی فراوانی برای سازمان تامین اجتماعی به همراه دارد اما ممکن است خدمات رسانی پزشکی را با چالش جدیدی مواجه کند.

روش جدید پذیرش و نسخه نویسی بیماران توسط پزشک:

در روش جدید نسخه نویسی برای بیماران که با حذف دفترچه های تامین اجتماعی آغاز شد پزشک باید حتما دارای یک سیستم کامپیوتری متصل به اینترنت باشد.پزشک در سربرگ خود نسخه بیمار را می نویسد.در ضمن کد ملی بیمار نیز حتما باید در پشت نسخه قید شود.بیمار به همراه نسخه پزشک به داروخانه یا مراکز تشخیصی درمانی دیگر مراجعه می کند.مسئول پذیرش نسخه بیمار را دریافت کرد و کد ملی را در سایتی که تامین اجتماعی معرفی کرده وارد می کند.پس از وارد کردن کد ملی بیماردر سایت مزبور کلیه اطلاعات از جمله نسخه ثبت شده توسط پزشک،در سیستم پذیرش کننده ظاهر می شود.مسئول پذیرش نسخه مزبور را از سایت پرینت می گیرد.این پرینت در واقع تاییدیه پذیرش نسخه می باشد.در صورتی که بیمه بیمار به هردلیلی مشکل داشته باشد تاییدیه انجام نخواهد شد.

ما در مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر کلیه موارد مورد نیاز برای پذیرش اینترنتی بیماران را فراهم نموده ایم.