در این مرکز فیزیوتراپی با دفترچه تأمین اجتماعی انجام می‌شود.