بله پزشکان نیز ممکن است در تشخیص خود اشتباه کنند. درصورتی‌که پس از مراجعه برای چند بار پیش پزشکی نتیجه نگرفتید پیشنهاد می‌شود که

پزشک خود را عوض کنید. همچنین در مواردی که پزشک انجام عمل جراحی می‌دهد و یا تشخیص‌های مهمی از بیماری می‌دهد پیشنهاد می‌کنیم در این

مورد با پند پزشک دیگر مشورت نمایید.