متأسفانه شاهد هستیم که برخی بیماران نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی دارند، اما اظهار می‌کنند که وقت کافی برای حضور در جلسات فیزیوتراپی دارند. برخی سؤال می‌کنند که آیا می‌توان چند جلسه فیزیوتراپی را در یک روز انجام داد؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ اما می‌توانیم وقت دهی جلسات فیزیوتراپی بیمار را با ساعاتی که بیمار تمایل به حضور دارند تنظیم کنیم.