پزشکان انجام فیزیوتراپی را در تعداد مشخصی از جلسات تجویز می‌کنند. مثلاً بسیار معمول است که پزشکان فیزیوتراپی زانو را برای 10 جلسه تجویز می‌کنند. اما هزینه دریافتی به این صورت نیز که هزینه هر 10 جلسه به‌صورت یک‌باره دریافت شود؛ معمول این است که هزینه هر جلسه در ابتدای همان جلسه دریافت می‌شود.

ما نیزدر مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر، هزینه هر جلسه فیزیوتراپی را در ابتدای جلسه دریافت می‌کنیم.