شماره تلفن 56358039

اسلامشهر فیزیوتراپی

آیا انجام فیزیوتراپی با درد همراه است؟

انجام فیزیوتراپی در اغلب موارد بدون درد و یا با درد خفیفی همراه است. اماازآنجاییفیزیوتراپی بر رویقسمت‌هاییازبدنکهآسیب‌دیده‌اندیادردمزمندارند، می‌تواندچالش‌برانگیزباشد،حتیسخت.به‌عنوان‌مثال،ممکناستپسازکششیاماساژبافتعمیقاحساسدردکنید.

چرا انجام فیزیوتراپی پس از عمل جراحی لازم است؟

فیزیوتراپیبهبیمارانکمکمیکندتاتحرکخودرابازیابندوسریعتربهبودیابند،وتضمینمیکندکههرگونهتعویضیاترمیمانجام‌شدهدرحینجراحیبه‌درستیبهبودیابد.فیزیوتراپینیزیکگزینهعالیبرایمدیریتدرداستوبهبسیاریازبیمارانکمکمی‌کندتاازمصرفداروهایمخدراجتنابکنندیاآنرامحدودکنند.

 

معمولاً در برخی از عمل‌های جراحی بلافاصله انجام فیزیوتراپی تجویز می‌شود.بیمار بایدفیزیوتراپیرادرهمان روزیاروزبعدازجراحیخودشروعکند.

بیمارانیکهدرنواحیدیگربدنجراحیمیکنند،اغلبحتیقبلازجراحیبهفیزیوتراپی ارجاعدادهمیشوند،بنابراینمیتوانندبه‌محضمرخصشدنازبیمارستان،درمانراشروعکنند.هرچهزودترفیزیوتراپیپسازجراحیراشروعکنید،بهبودیسریع‌تر ونتیجهبهتریخواهیدداشت.

فیزیوتراپی در اسلامشهر

مرکز تخصصی فیزیوتراپی در اسلامشهر

دکتر مجید میرزا حیدری عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی و عضو هیئت‌مدیره انجمن

فیزیوتراپی کشور می‌باشند.

 مرکز فیزیوتراپی در اسلامشهر با انجام کلیه روش‌های فیزیوتراپی با بهترین متدهای روز

دنیا و باقیمت‌های بسیار مناسب در خدمت عموم مردم عزیز می‌باشد.

این مرکز طرف قرارداد با بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح

و بیمه سلامت می‌باشد. همچنین این مرکز با بیمه‌های تکمیلی نظیر بیمه دی و بیمه آتیه‌سازان

نیز طرف قرارداد می‌باشد.

درباره ما

 مرکز تشخیصی درمانی ستون فقرات اسلامشهر با چندین سال سابقه در زمینه تشخیص و درمان بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات و با دارا  بودن تجهیزاتی مدرن و پیشرفته ، پزشکانی متخصص و زبده و پرسنلی مسئول و توانمند در خدمت بیماران محترم  می باشد.این مجموعه در کنار دارا بودن مرکز فیزیوتراپی مجهز در اسلامشهر دارای کادر پزشک فوق تخصص در زمینه مغز و اعصاب نیز می باشد.دکتر اسماعیل خلاقی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب در مطب مجهز خوددر این مجموعه فعالیت دارند .

اطلاعات تماس

       آدرس فیزیوتراپی و مطب فوق جراحی مغز و اعصاب

       اسلامشهر،میدان باغ فیض ،کوچه 9 ،پلاک 49

      فیزیوتراپی : همه روزه به غیر از ایام تعطیلات 9 تا 20

         روزهای کاری متخصص جراحی مغز و اعصاب

      روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20

        _______________________________________________________

       تلفن فیزیوتراپی :56358039

       تلفن متخصص جراحی مغز و اعصاب:09336006440

 

 

 

بالا