شماره تلفن 56358039

فیزیوتراپی در محل

فیزیوتراپی در محل

چرا انجام فیزیوتراپی پس از عمل جراحی لازم است؟

فیزیوتراپیبهبیمارانکمکمیکندتاتحرکخودرابازیابندوسریعتربهبودیابند،وتضمینمیکندکههرگونهتعویضیاترمیمانجام‌شدهدرحینجراحیبه‌درستیبهبودیابد.فیزیوتراپینیزیکگزینهعالیبرایمدیریتدرداستوبهبسیاریازبیمارانکمکمی‌کندتاازمصرفداروهایمخدراجتنابکنندیاآنرامحدودکنند.

 

معمولاً در برخی از عمل‌های جراحی بلافاصله انجام فیزیوتراپی تجویز می‌شود.بیمار بایدفیزیوتراپیرادرهمان روزیاروزبعدازجراحیخودشروعکند.

بیمارانیکهدرنواحیدیگربدنجراحیمیکنند،اغلبحتیقبلازجراحیبهفیزیوتراپی ارجاعدادهمیشوند،بنابراینمیتوانندبه‌محضمرخصشدنازبیمارستان،درمانراشروعکنند.هرچهزودترفیزیوتراپیپسازجراحیراشروعکنید،بهبودیسریع‌تر ونتیجهبهتریخواهیدداشت.

کاری که فیزیوتراپیست ها آرزو می‌کنند که انجام دهید یا ندهید.

فیزیوتراپیست ها افرادی مهربان و دلسوز هستند و دوست دارند شاهد بهبود بیماران خود باشند.. بااین‌حال، گاهی اوقات ممکن است نام امید شوند.

ما فهرستی از مواردی را گردآوری کرده‌ایم که واقعاً دوست داریم بدانید که به شما کمک می‌کند خیلی سریع‌تر بهتر شوید یا در وهله اول از بروز آسیب‌ها جلوگیری کنید.

-ما به دلیلی به شما "برنامه تمرین خانگی" می‌دهیم!فیزیوتراپی فقط مربوط به درمان دستی نیست که درزمانی که در کلینیک با ما هستید دریافت می‌کنید. 99 درصد مواقع ما برای شما یک برنامه ورزشی در خانه تجویز می‌کنیم که باید هرروز در خانه انجام شود. بیشتر پیشرفت شما از انجام تکالیف و توجه به توصیه‌های ما حاصل می‌شود. ممکن است 1 تا 2 ساعت را با ما در کلینیک بگذرانید، اما این کاری است که در بقیه روز انجام می‌دهید که بیشترین تفاوت را ایجاد می‌کند.

-قبل از مراجعه به پزشک، هفته‌ها یا ماه‌ها درد را تحمل نکنید.به‌عنوان یک قاعده کلی، هر چه مدت طولانی‌تری درد داشته باشید، خلاص شدن از آن سخت‌تر است. من معمولاً به مردم می‌گویم: "دردی که بیش از 2 تا 3 روز طول بکشد نیاز به مراجعه به فیزیوتراپیست در اسرع وقت دارد." مشکل رها کردن درد برای چندین هفته یا ماه این است که احتمالاً شروع به حرکت متفاوت خواهید کرد و از استراتژی‌های غیر بهینه استفاده می‌کنید. این می‌تواند الگوی حرکتی مغز را تغییر دهد و شمارا درراه‌های ناکارآمد خود قرار دهد و همچنین ممکن است منجر به آسیب در سایر نواحی شود.

-از تمرینات خود فیلم یا عکس بگیرید یک دلیل رایج برای پیروی ضعیف از یک برنامه ورزشی خانگی این است که "فراموش کردم چگونه آن‌ها را انجام دهم". خوب، منصفانه تماس بگیرید، تلاش برای به خاطر سپردن تمرینات جدید و تکنیک صحیح می‌تواند کمی دشوار باشد. با فناوری امروزی، همه گوشی‌ها دارای یک ویدیو یا دوربین هستند، این به معنای هیچ بهانه‌ای نیست. از فیزیوتراپیست خود بخواهید که از شما در حال انجام تمرینات فیلم‌برداری کند تا بتوانید زمانی که به خانه برگشتید و باید برنامه خود را انجام دهید، دوباره آن را تماشا کنید.

-در تمام زندگی خود فعال باشید شرکت در ورزش و فعالیت بدنی برای سلامت و تندرستی کلی شما مهم است. در جامعه امروزی که زمان زیادی صرف نشستن می‌شود، باید این زمان بی‌تحرکی را از بین ببرید تا از آسیب‌های ناشی از وضعیت‌های طولانی‌مدت و عدم تحمل وزن جلوگیری کنید. فواید ورزش به‌خوبی شناخته‌شده است، بااین‌حال بسیاری از افراد هنوز از قرار دادن 30 دقیقه فعالیت در روز غافل می‌شوند. ورزش یک اقدام پیشگیرانه عالی است که می‌توانید برای محافظت در برابر بیماری انجام دهید و صرف‌نظر از سن شما نباید نادیده گرفته شود.

-مراقب وضعیت بدن خود باشید با افزایش تعداد کارمندان میز کار، شاهد مقدار فزاینده‌ای از کمردرد و گردن درد مربوط به وضعیت هستیم. این بیشتر به تنظیم نامناسب میز، نشستن طولانی‌مدت (8 ساعت در روز)، آگاهی ضعیف از وضعیت بدن یا تغییرات تدریجی وضعیت بدن در طول زمان مربوط می‌شود. بسیاری از اختلالات وضعیتی از طریق اتخاذ شیوه‌های خوب وضعیتی، استفاده از میز ایستاده در صورت امکان، بررسی تنظیمات محل کار و کاهش زمان بی‌تحرکی با ورزش قابل‌اجتناب هستند.

-افرادی که در مشاغل یدی کار می‌کنند همچنین باید مراقب نحوه بلند کردن و حرکت خود در طول روز باشند تا از آسیب دیدن جلوگیری کنند. ما اغلب شاهد تمرینات با پشت بد هستیم که معمولاً به دلیل عادات و تکنیک‌های ضعیف در کار در مدت‌زمان طولانی است.

-وزن خود را کنترل کنید اضافه‌وزن یا چاقی فشار بیشتری بر مفاصل بدن وارد می‌کند. این می‌تواند منجر به افزایش استئوآرتریت، سایش غضروف، کاهش ظرفیت هوازی و بسیاری دیگر از نگرانی‌های سلامتی شود. برای بسیاری از افراد در این گروه جمعیت، درد کمر یا زانو آن‌ها با کاهش وزن متوسط​​15-10 کیلوگرم به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، اگرچه در برخی موارد هدف نهایی ممکن است کاهش 20 تا 30 کیلوگرمی باشد. برخی افراد کاهش وزن را واقعاً دشوار می‌دانند و این به دلیل انگیزه ضعیف، کمبود زمان، کمبود دانش و غیره است. اگر به دنبال حمایت خانواده و دوستان باشید و از متخصصان بهداشتی واجد شرایط بپرسید، احتمالاً به هدف کاهش وزن پایبند خواهید بود.

-از جستجوی درد و بیماری خود در گوگل اجتناب کنید. البته این می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد که درد یا آسیب خود را در تلاش برای تشخیص آنچه در حال وقوع است جستجو کنید. چند نفر به فیزیوتراپی آمدند و گفتند "این مصدومیت من است". بااین‌حال، پس از پرسیدن چند سؤال، این خود تشخیص داده شد زیرا با صورت‌حساب گوگل مطابقت داشت. در برخی موارد حق با مردم بوده است اما در موارد دیگر حق با آن‌ها نبوده است. من متوجه شدم که تلاش برای کشف آنچه در حال وقوع است تنها می‌تواند اضطراب و ترس مرتبط با درد را افزایش دهد. تقریباً می‌توانم تضمین کنم که نتایج از سرطان گرفته تا کشیدگی جزئی عضلانی و تعدادی تشخیص دیگر دراین‌بین متغیر است. بهترین ایده این است که پزشک خود را ببینید و آن را تشخیص دهید. سپس می‌توانید در مورد جایی که می‌توانید در مورد آسیب خود بیشتر بخوانید، راهنمایی بخواهید.آن را دراز کنید متعادل کردن فعالیت بدنی، ورزش و وضعیت‌های طولانی‌مدت همراه با کشش برای حفظ بدن بسیار مهم است.

-متعادلکردنفعالیتبدنی،ورزشووضعیت‌هایطولانی‌مدتهمراهباکششبرایحفظروابططولیصحیحبینعضلاتبسیارمهماست.ماهیچه‌هامی‌توانندسفتوکوتاهشوندکهممکناستکاراییحرکتراکاهشدهدوبهآسیبکمککند.برایمثالسفتشدنعضلاتهمسترینگیاخمکنندهرانمی‌تواندمنجربهکمردردشود.توصیهمی‌کنیمهردوروزیک‌بار 10تا 15دقیقهبرایانجامبرخی حرکت‌هایکششیاصلیوقتبگذارید.

-رویتجهیزاتوکفش‌هایورزشیباکیفیتخوبسرمایه‌گذاریکنیداگرقصدداریددرورزشوفعالیتبدنیشرکتکنید،بایدتجهیزاتحفاظتیباکیفیتمناسبومخصوصورزشونیازهایخودخریداریکنید.شمافقطیکبدنداریدوبیشتراعضایبدنغیرقابلتعویضهستند.کفشیکیدیگرازنکاتمهماست.

فیزیوتراپی در اسلامشهر

مرکز تخصصی فیزیوتراپی در اسلامشهر

دکتر مجید میرزا حیدری عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی و عضو هیئت‌مدیره انجمن

فیزیوتراپی کشور می‌باشند.

 مرکز فیزیوتراپی در اسلامشهر با انجام کلیه روش‌های فیزیوتراپی با بهترین متدهای روز

دنیا و باقیمت‌های بسیار مناسب در خدمت عموم مردم عزیز می‌باشد.

این مرکز طرف قرارداد با بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح

و بیمه سلامت می‌باشد. همچنین این مرکز با بیمه‌های تکمیلی نظیر بیمه دی و بیمه آتیه‌سازان

نیز طرف قرارداد می‌باشد.

درباره ما

 مرکز تشخیصی درمانی ستون فقرات اسلامشهر با چندین سال سابقه در زمینه تشخیص و درمان بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات و با دارا  بودن تجهیزاتی مدرن و پیشرفته ، پزشکانی متخصص و زبده و پرسنلی مسئول و توانمند در خدمت بیماران محترم  می باشد.این مجموعه در کنار دارا بودن مرکز فیزیوتراپی مجهز در اسلامشهر دارای کادر پزشک فوق تخصص در زمینه مغز و اعصاب نیز می باشد.دکتر اسماعیل خلاقی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب در مطب مجهز خوددر این مجموعه فعالیت دارند .

اطلاعات تماس

       آدرس فیزیوتراپی و مطب فوق جراحی مغز و اعصاب

       اسلامشهر،میدان باغ فیض ،کوچه 9 ،پلاک 49

      فیزیوتراپی : همه روزه به غیر از ایام تعطیلات 9 تا 20

         روزهای کاری متخصص جراحی مغز و اعصاب

      روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20

        _______________________________________________________

       تلفن فیزیوتراپی :56358039

       تلفن متخصص جراحی مغز و اعصاب:09336006440

 

 

 

بالا