شماره تلفن 56358039

فیزیوتراپی

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر

آیا انجام فیزیوتراپی با درد همراه است؟

انجام فیزیوتراپی در اغلب موارد بدون درد و یا با درد خفیفی همراه است. اماازآنجاییفیزیوتراپی بر رویقسمت‌هاییازبدنکهآسیب‌دیده‌اندیادردمزمندارند، می‌تواندچالش‌برانگیزباشد،حتیسخت.به‌عنوان‌مثال،ممکناستپسازکششیاماساژبافتعمیقاحساسدردکنید.

ارائه اطلاعات پزشکی هنگام مراجعه برای فیزیوتراپی

بیماران و عزیزانی که برای انجام فیزیوتراپی مراجعه می نمایند در صورتی که مبتلا به بیماری خاص نظیر بیماری های قلبی و ..  باشند قبل از انجام فیزیوتراپی حتما این مورد را با کارشناس این مرکز مطرح نمایند.در انجام فیزیوتراپی برای عزیزانی که بیمارهای خاصی داشته باشند هنگام انجام فیزیوتراپی نهایت احتیاط انجام می شود.

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

انجام فیزیوتراپی مفاصل فک

انجام فیزیوتراپی فک از مواردی هست که حساسیت بالای دارد. این نوع فیزیوتراپی در برخی از بیمارانی که دچار بیماری‌های مربوط به فک هستند، توسط پزشک تجویز می‌شود. فیزیوتراپی فک ازاین‌جهت حساس و مهم است که انجام فیزیوتراپی در این عضو صورت ممکن است به پوست صورت آسیب وارد کند؛ برای مثال سوختگی پوست صورت ازجمله این موارد است؛ برای انجام فیزیوتراپی فک حتماً به یک مرکز فیزیوتراپی باتجربه بالا مراجعه کنید؛ همچنین دقت داشته باشید که قبل از وقت گرفتن برای این نوع فیزیوتراپی از پزشک مجموعه درخواست کنید به‌صورت مستقیم نسخه پزشک و شرایط شما را بررسی کنید.

phsiotraphy in eslamshahr

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر فیزیوتراپی فک را به‌صورت کاملاً حرفه‌ای انجام می‌دهد.

بیشترین آمار بیماران مراجعه کننده برای فیزیوتراپی

افراد مختلف به دلیل بیماری های مختلف برای انجام فیزیوتراپی به مراکز فیزیوتراپی مراجعه می کنند.در این میان بیشترین آمار مراجعه مربوط به بیماران دچار آسیب دیدگی های عضلانی ،آسیب دیدگی اسکلتی و آسیب های عصبی می باشد .

افراد مبتلا به بیماریهای زیر نیز درصد بالایی از مراجعه کنندگان برای فیزیوتراپی را تشکیل می دهند.

-بیماری های قلبی و عروقی

-بیماریهای مختص کف لگن و بی اختیاری

-بیماریهای کودکان

-بیماریهای احشایی

-بیماریهای عروقی

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

بیماری کرونا در اسلامشهر

با توجه به سوالات بسیار بیماران و مراجعه کنندگان محترم در مورد بیماری کرونا ،بایستی خدمت این عزیزان عرض کنیم که تا تاریخ 98/12/04  هیچ موردی از بیماری کرونا در اسلامشهر مشاهده نشده است .البته بسیاری از افرادی که به این بیماری مبتلا شده اند ممکن است از داشتن این بیماری اطلاع نداشته باشند از این رو بایستی نکات ایمنی و بهداشتی را به صورت کامل رعایت کرد.

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

تاثیر امواج فیزیوتراپی بر پروتزهای قرارگرفته در بدن

امواج برخی دستگاههای فیزیوتراپی ممکن است بر روی برخی فیکساتورها و پروتزهای نصب شده در داخل بدن افراد تاثیر منفی بگذارد.از این رو افراد بایستی قبل از انجام فیزیوتراپی در صورت وجود پروتز یا پلاتین و.. در بدن این مورد را حتما به مسئولین فیزیوتراپی اطلاع دهند تا مراقبت های لازم صورت گیرد.

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

 

تجهیزات مورد استفاده در مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر کلیه تجهیزات و دستگاههای فیزیوتراپی مورد نیاز را دارا می باشد.این مجموعه به صورت مستمر تجهیزات خود را به سرویس و در صورت نیاز به روزرسانی می نماید.در زیر نام برخی از این تجهیزات را ذکر می کنیم.

الکتریکال استی مولیشن

اینترفرنشیال

اولتراسوند

مادون قرمز

لیزر کم توان

لیزر پرتوان

مگنت تراپی

شاک ویو تراپی

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

 

تفاوت متخصص مغز و اعصاب با روان شناس

مغزواعصاببامغزوسیستمعصبیمرکزیسروکارداردونحوهکنترلعملکردبدنراشرحمی‌دهد.روانشناسیبهجنبه‌هایشناختی،عاطفیورفتاریموجوداتزندهمی‌پردازد.

هرچند متخصصان مغز و اعصاب با مشاهده تصاویر سی‌تی‌اسکن و امر آر ای بیمار می‌توانند به مشکلاتی در مغز پی ببرند که می‌تواند منجر به مشکلات روانی باشد بااین‌حال،دراینزمان،تکیه‌براسکن‌هایمغزیبه‌تنهایینمی‌تواندیکبیماریروانیرابه‌درستیتشخیصدهدیاخطرابتلابهیکبیماریروانیدرآیندهرابهشمابگوید.

چرا انجام فیزیوتراپی پس از عمل جراحی لازم است؟

فیزیوتراپیبهبیمارانکمکمیکندتاتحرکخودرابازیابندوسریعتربهبودیابند،وتضمینمیکندکههرگونهتعویضیاترمیمانجام‌شدهدرحینجراحیبه‌درستیبهبودیابد.فیزیوتراپینیزیکگزینهعالیبرایمدیریتدرداستوبهبسیاریازبیمارانکمکمی‌کندتاازمصرفداروهایمخدراجتنابکنندیاآنرامحدودکنند.

 

معمولاً در برخی از عمل‌های جراحی بلافاصله انجام فیزیوتراپی تجویز می‌شود.بیمار بایدفیزیوتراپیرادرهمان روزیاروزبعدازجراحیخودشروعکند.

بیمارانیکهدرنواحیدیگربدنجراحیمیکنند،اغلبحتیقبلازجراحیبهفیزیوتراپی ارجاعدادهمیشوند،بنابراینمیتوانندبه‌محضمرخصشدنازبیمارستان،درمانراشروعکنند.هرچهزودترفیزیوتراپیپسازجراحیراشروعکنید،بهبودیسریع‌تر ونتیجهبهتریخواهیدداشت.

چه زمانی هنگام انجام فیزیوتراپی باید به پزشک مراجعه کرد؟

به‌طورکلی،اگربعدازیک یا چند جلسهفیزیوتراپیعلائمشماافزایشپیداکرد،اینموضوعیاستکهبایدباپزشکخوددرمیانبگذارید.سایردردهایادردهاییکهبعدازدرمانایجادمی‌شودمعمولاًبسیارطبیعیوطبیعیهستندودرواقعنشانهکمک‌کنندهبودندرمانهستند.

فیزیوتراپی اسلامشهر،قدیمی ترین و مجهزترین مرکز فیزیوتراپی در اسلامشهر

فیزیوتراپی اسلامشهر قدیمی ترین و مجهزترین مرکز فیزیوتراپی در اسلامشهر می باشد که توسط متخصصین و کارشناسان زبده اداره می شود.

 

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

فیزیوتراپی بیماران دچار فلج بلز_پالزی

بیماری بلز_پالزی از جمله بیماریهای نادر است که باعث ایجاد مشکلات حرکتی در ناحیه صورت بیماران می شود.این بیماری باعث فلج یک طرفه صورت و مشکلات حرکتی در این ناحیه می شود.در موارد بسیاری برای این بیماری انجام فیزیوتراپی و الکتروتراپی تجویز می شود.مجموعه فیزیوتراپی اسلامشهر خدمات فیزیوتراپی مربوط به بیماری بلز پالزی و بیمارهای مشابه  را انجام می دهد.

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

 

قبل از یک جلسه فیزیوتراپی چه بخورم؟

یک میان وعده هوشمندانه می تواند تفاوت بزرگی برای بدن شما قبل و بعد از هر تمرین ایجاد کند. به خصوص در طول تمرین فیزیوتراپی، بدن شما روی عضله سازی، بازیابی قدرت و سپس ریکاوری از فعالیت شما متمرکز است. یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید انجام دهید تا بیشترین بهره را از جلسه ptخود ببرید این است که به بدن خود سوخت لازم را برای تکمیل تمرینات و سپس ریکاوری بدهید. اغلب بیماران از ما می پرسند "قبل از جلسه فیزیوتراپی چه بخورم"؟ شما مطمئناً می خواهید قبل از قرار ملاقات خود بر روی دریافت مقداری کربوهیدرات، فیبر و پروتئین به سیستم خود تمرکز کنید

در اینجا چند ایده میان وعده خوشمزه با سوخت وجود دارد که می توانید به راحتی آنها را در روتین قبل از فیزیوتراپی خود قرار دهید.

-پارفی ماست: ممکن است فانتزی به نظر برسد، اما برای کنار هم گذاشتن یک ترکیب خوشمزه ماست، میوه و غلات زمان لازم نیست. مقداری ماست یونانی پر پروتئین (وانیل یا توت فرنگی یک پایه عالی است) بگیرید. آن را با مقداری موز، توت فرنگی، زغال اخته، یا هر یک از میوه های مورد علاقه خود پر کنید! سپس می توانید با افزودن مقداری گرانولا و کمی دانه چیا آن را به سطح بعدی ببرید.اسموتی پرتقال کامل: درست کردن اسموتی با کل پرتقال کار واقعی است، زیرا از مزایای فیبر اضافه شده با استفاده از پوست آن بهره مند می شوید. برای شیرین کردن آن به هیچ بسته شکری نیاز نخواهید داشت و از کل میوه استفاده می کند تا چیزی هدر نرود.

-بلغور جو دوسر: این یک غذای کلاسیک صبحگاهی است، اما پروتئین بالایی نیز دارد. هزاران دستور العمل آنلاین برای مخلوط کردن این میان وعده خوشمزه وجود دارد. مقداری سیب، موز، بادام، گردو هر چیزی که در قایق شما شناور است بریزید.

-سیب بادام‌زمینی انرژی نیش. سیب و کره بادام‌زمینی ترکیب فوق‌العاده‌ای هستند، اما کمی آن را ارتقا دهید. مقداری کشمش و دانه چیا را روی آن بیندازید و یک میان وعده قدرتمند خواهید داشت که دوستش خواهید داشت.

-کیک برنجی و کره بادام: بهترین چیز در مورد این میان وعده این است که بدون گلوتن است، به‌راحتی کنار هم می‌آید و همچنان طعم خوبی دارد. این‌یک راه عالی برای افزودن برخی کربوهیدرات‌های سالم به شما از طریق یک جلسه فیزیوتراپی یا تمرین در باشگاه است. مزیت دیگر این است که کیک‌های برنجی به‌راحتی نان کهنه نمی‌شوند، بنابراین میان وعده خوبی برای نگه‌داشتن آن‌ها به مدت چند هفته در یک‌زمان است.

-مقدار زیادی تنقلات سالم حاوی کربوهیدرات، فیبر و پروتئین وجود دارد که می‌توانید در هر جلسه یا تمرین از آن‌ها استفاده کنید. مطمئناً نمی‌خواهید چیزی خیلی چرب یا سنگین بخورید، زیرا در معرض خطر احساس نفخ و بی‌حالی خواهید بود (و واقعاً برای کار سخت انگیزه نخواهید داشت). بنابراین قبل از رفتن به جلسه فیزیوتراپی بعدی خود، چیزی سبک و سالم بگیرید تا از زمان خود نهایت استفاده را ببرید.

مالش به جای فیزیوتراپی ؟؟؟!!

چند روز پیش کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که وزیر محترم بهداشت به بیماری توصیه می کردند که به جای فیزیوتراپی از

بیمار رامالش دهند.با توجه به اینکه صحبت ایشان سوالاتی در ذهن مردم در مورد درمان فیزیوتراپی ایجاد کرده است باید عرض کنیم که

صحبتی که ایشان در کلیپ با بیمار داشتند کاملا جنبه شوخی و طنز داشت و هیچگونه ارزش علمی و پزشکی ندارد.

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

مدارک مورد نیاز برای دریافت وجه از مراکز بیمه ای

برخی از مراجعه کنندگان عزیز دارای بیمه های مکمل و تکمیلی می باشند.با توجه به این که مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر با برخی بیمه های تکمیلی طرف قرار داد می باشد ،با ارئه و تایید اینترنتی  بیمه تکمیلی ،بیمه دوم بیماران عزیز در هزینه اعمال شده و از هزینه کل  کثر می شوند.در صورتی که احیانا این مرکز با بیمه تکمیلی بیمار طرف قرار داد نباشد بیماران می توانند با ارائه فاکتور این مرکز به مراکز بیمه ای اضافه پرداختی خود را از بیمه دریافت کنند.

برای دریافت اضافه پرداختی از بیمه مدارکی مورد نیاز هست که در زیر به برخی از این مدارک اشاره می کنیم.

فاکتور مرکز درمانی همراه با مهر وامضاء

کپی نسخه تجویز پزشکی

جواب انجام کار در صورت دارا بودن جواب پزشک معالج 

این سه مورد مواردی هستند که اکثر شرکتهای بیمه ای برای پرداخت مبلغ از بیماران درخواست می کنند .البته ممکن است برخی بیمه ها موارد دیگری

را نیز از بیماران درخواست نمایند.

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

 

مدت زمان دوره های فیزیوتراپی

مدت زمان انجام دوره های فیزیوتراپی متفاوت است و بستگی به تشخیص پزشک دارد.پزشکان معمولا بر اساس شدت بیماری و نیاز بیمار به بهبودی تعداد جلسه های فیزیوتراپی را مشخص می کنند .مثلا ممکن است برای بیماری تنها 5 جلسه فیزیوتراپی نیاز باشد و طی یک هفته بیمار با سپری کردن فیزیوتراپی توان اولیه را باز خواهد یافت.در مواقعی نیز ممکن است بیمار مجبور باشد سالها و شاید تا آخر عمر نیاز به انجام فیزیوتراپی داشته باشد نظیر بیماری های فلج های حرکتی که نیاز به دوره فیزیوتراپی دائمی دارد.اما به صورت روتین دوره فیزیوتراپی 10 جلسه ای برای بیمار تجویز می شود .

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

مدیریت مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر

مدیریت مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر جناب آقای دکتر مجید میرزا حیدری می باشند.رزومه و تخصص ایشان به شرح زیر می باشد.

فیزیوتراپیست و دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران

خزانه دار انجمن فیزیوتراپی ایران

مسئو کمیته فنی انجمن فیزیوتراپی ایران

عضو هیئت مدیره سازمان نام پزشکی اسلامشهر

معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی اسلامشهر

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

کلمات کلیدی

فیزیوتراپی در اسلامشهر-فیزیوتراپی اسلامشهر-فیزیوتراپی - اسلامشهر

فیزیوتراپی در اسلامشهر

مرکز تخصصی فیزیوتراپی در اسلامشهر

دکتر مجید میرزا حیدری عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی و عضو هیئت‌مدیره انجمن

فیزیوتراپی کشور می‌باشند.

 مرکز فیزیوتراپی در اسلامشهر با انجام کلیه روش‌های فیزیوتراپی با بهترین متدهای روز

دنیا و باقیمت‌های بسیار مناسب در خدمت عموم مردم عزیز می‌باشد.

این مرکز طرف قرارداد با بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح

و بیمه سلامت می‌باشد. همچنین این مرکز با بیمه‌های تکمیلی نظیر بیمه دی و بیمه آتیه‌سازان

نیز طرف قرارداد می‌باشد.

مرکز طب سوزنی اسلامشهر

اولین و تنها مرکز انجام طب سوزنی در اسلامشهر و حومه .

بیماران محترمی که برای انجام طب سوزنی به مرکز تشخیصی درمانی ستون فقرات اسلامشهر

مراجعه می نمایند در نظر داشته باشند هنگام مراجعه جهت انجام طب سوزنی باید کلیه مدارک

سوابق پزشکی از جمله عکس های سی تی اسکن ،راديولوژی و ام ار ای را به همراه دستور پزشک

همراه داشته باشند.همچنین بیمارانی که دچار بیماریهای خاص از جمله سرطان و ام اس و .. هستند

حتما قبلا از انجام طب سوزنی پزشک را درجریان بیماری خود قرار دهند.

مطالب مرتبط

متخصص مغزو اعصاب در اسلامشهر

فیزیوتراپی در اسلامشهر

مراکز تصویر برداری معتبر برای انجام سی تی اسکن ،رادیولوژی و ام ار ای

با توجه به اینکه برای بعضی بیماران ممکن است پزشک متخصص مغز واعصاب عکس ام ار ای ،سی تی اسکن

یا راديولوژی تجویز کنند مراکزتصویربرداری پزشکی معتبر در اسلامشهر از نظر مطب به شرح زیر می باشند:

1-درمانگاه خیریه امام رضا درخیابان کاشانی جهت انجام سی تی اسکن یا ام ار ای

2-مرکز تصویربرداری نصر نبوی جهت انجام سی تی اسکن و ام ار ای  پشت بیماراستان امام رضا(ع)

3-درمانگاه فارابی جهت انجام عکس های راديولوژی

_______________________________________________________________________________

 

 

 

ويزيت متخصص مغز و اعصاب

هزینه ويزیت متخصص مغز و اعصاب 40 هزارتومان می باشد ،بیماران محترمی که قبلا ويزيت شده اند و

پزشک عکس یا آزمایش تجويز کرده است نصف مبلغ ويزيت را پرداخت خواهند کرد.

_______________________________________________________________________________

آیا انجام فیزیوتراپی می تواند برای بیمارانی مضر باشد

فیزوتراپی معمولا هیچگونه مضراتی برای بیمار ندارد اما در صورت مبتلا بودن افراد به بیماریهای سرطانی ،

بیماری قلبی ،تشنجی و همچنین خانم های باردارباید درهنگام فیزیوتراپی احتیاط بیشتری به عمل آورد

____________________________________________________________________________

بیماران محترم جهت دریافت وقت متخصص مغز و اعصاب روزهای شنبه ،دوسنبه و چهارشنبه با شماره

 09336006440 تماس حاصل فرمایید .لطفا در نظر داشته باشید به دلیل وجود بیماران

اورژانسی وقت دهی به بیماران ممکن است با يک ساعت تاخیر انجام شود.

____________________________________________________________________________

بیماران محترمی که جهت فیزیوتراپی یا طب سوزنی به کلینیک فیزیوتراپی اسلامشهر مراجعه می فرمایند

حتما قبل از مراجعه جهت فیزیوتراپی کلیه مدارک پزشکی اعم از عکس رادیولوژی ،ام ار ای ،سی تی اسکن

به همراه دستور پزشک و سایر آزمایش ها و مدارک پزشکی را همراه داشته باشند.

___________________________________________________________________________

عدم انجام فیزیوتراپی چه عواقبی برای بیمار خواهد داشت؟

همانطور که عرض کردیم فیزیوتراپی یک روش درمانی می باشد که باید حتما برای بهبود بیمار این روند

درمانی به صورت منظم و دقیق دنبال شود و درصورتی بی توجهی به انجام فیزیوتراپی بیمار با عدم بهبود

و متعاقباپیشرفت بیماری موجه خواهد شد .

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ابزار تشخیصی یا درمانی

فیزیوتراپی به عنوان ابزار درمانی محصوب می شود که در این روش اقدام به ترمیم و بازیابی عضلات

آسیب دیده می شود هرچند در مواقعی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری برای بعضی بیماران مانند

بیماران مبتلا به  MS انجام فیزیوتراپی لازم می باشد .  همچنین در مواردی انجام  فیزیوتراپی  برای   

ورزشکاران توصیه می شود (جهت آموزش ).

 _______________________________________________________________

مراقبت هابی بعد از عمل ستون فقرات و گردن

*تا 24 ساعت بعد از عمل بیمار در بستر درازکش باشدو زمان زیادی را به صورت نشسته طی نماید.

*یعد از 24 ساعت از زمان عمل راه رفتن و نشستن می تواند تا 20 دقیقه برسد.

*بیمار بعد از 2 الی 3 روز می تواند به فعالیت روزانه خود ادامه دهد.

*اگر احیانا بیمار در عضلات خود احس اس اسپاسم و گرفتگی داشته باشد می تواند از کیسه آب

گرم به مدت 30 دقیقه و هر روز چهار بار استفاده نماید.

*بهتر است بیار تا دو هفته بعد از عمل از کمربند محافظتی استفاده نماید.

*نداشتن فعالیت شنگین تا 2 هفته 

_____________________________________________________________________

دلایل بیماریهای ستون فقرات

بیماریهای ستون فقرات از جمله بیماریهایی هست که بر کل سیستم حرکتی بدن تاثیر می گذارد

و کیفیت زندگی را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.عوامل بسیاری باعث ایجاد بیماریهای

ستون فقرات می شود کیفیت زندگی ،شغل ،بیماریهای ماردزادی ،آسیبهای ورزشی و....

در عوامل فوق کیفیت زندگی و شغل عواملی مهمی هستند که شخص با رعایت مواردی به

راحتی می تواند خود را از این بیماری مصون نگه دارد.

حتما توصیه پزشکان متخصص ستون فقرات را بارها شنیده اید که اجسام سنگین را بلند نکنید.هنگام

نشستن و برخواستن و بلند کردن اجسام  به صورتی اصولی عمل کنید و... .رعایت هیمن نکات 

روزانه شما را از بسیاری از بیماریها مصون نگه می دارد.

____________________________________________________________________________

چرا پزشکان فیزیوتراپی را توصیه می کنند.

فیزیوتراپی شاخه ای از علم پزشکی است که با تجهیزات مهندسی پزشکی سعی در بهبود

وضعیت بیماری دارد.پزشکان معمولا برای بیماریهای ناشی از تصادف ،ضربه خوردگی و

بیماریهایی مانند ام اس که توان حرکتی و عضلانی افراد را مختل می کند انجام فیزیوتراپی

را توصیه می کنند.انجام فیزیوتراپی به صورت مداوم و مرتب تاثیر بسزایی در بهبود بیمار

دارد.البته فیزیوتراپی فقط مربوط به  بیماریها و درد های مزمن نیست و بسیاری از مواقع

برای افراد عادی که بیماری حاد و خفیف دارند نیز توصیه می شود.

__________________________________________________________________

مرکزتشخیصی درمانی ستون فقرات اسلامشهر  مجهزبه کلیه تجهیزات تشخیصی درمانی

مورد نیاز جهت انواع بیماریهای مربوطه به ستون فقرات و پزشک فوق تخصص جراح 

مغز واعصاب می باشد.این مرکز با بیش از 18 سال سابقه و با بهره مندی از پزشکان بسیار 

توانمند و با تجربه کلینیکی کامل و ایده ال جهت رفع بیماریهای ستون فقرات و مغز واعصاب

می باشد .

_____________________________________________________________________

 

فیزیوتراپی در اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر

درد زانو ،دلایل و رمان آن با فیزیوتراپی

زانو درد ، دردی است که عوامل مختلفی دارد .تحرک بیش از اندازه و مداوم ،ضرب خوردگی،

تصادف ،کهنسالی و.... .مهمترین مورد در درمان زانو درد یافتن علت و عوامل پیدایش درد می باشد.

هرگز هنگام زانو درد مداوم حتما به پزشک متخصص مراجعه نمایید  و از خوردن داروهای مسکن

بدون تجویز پزشک و خود درمانی  پرهیز نمایید.

در مواردی که زانو درد به دلیل فعالیت زیاد ایجادشده باشد.با استفاده از داروها ودر صورت نیاز

انجام فیزیوتراپی و استراحت از التهاب زانو کاسته شده و بیمار به حالت اولیه باز می گردد.

در صورت وارد آمدن ضربه به زانو حتما باید محل ضرب خوردگی توسط پزشک متخصص

معاینه شود .در افراد مسن زانو درد بسیار دیده می شود که علل و عوامل مختلف دارد  .

انجام فیزیوتراپی در درمان و بهبود درد ،ورم و التهاب زانو بسیار مفید هست و در صورت تجویز

پزشک متخصص انجام آن برای بهبود بیمار  الزامی می باشد.

اسپری های مسکن 

حتما تا به حال هنگام مسابقات ورزشی دیده اید که هنگام مصدوم شدن بازیکنان پزشکان

تیم اسپری هایی به نقطه آسیب دیده می زنند و پس از چنددقیقه  ورزشکار به جریان مسابقه

باز می گردد.

این اسپری ها بیشتر به عنوان مسکن استفاده می شود و در صورتی که آسیب دیدگی  ورزشکار

چندان جدی نباشد با استفاده از این اسپری ورزشکار را به زمین مسابقه برمی گردانند.

فیزیوتراپی در منزل

یکی از خدمات و شیوه های فیزیوتراپی انجام فیزیوتراپی در محل می باشد .بسیاری

از بیماران به دلیل صدمات وارده توانایی تکان خوردن یا حرکت های طولانی را ندارند

به همین دلیل برای این افراد انجام فیزیوتراپی در محل زندگیشان لازم و ضروری است.

این نوع فیزیوتراپی به دلیل انجام آن در محل  هزینه نسبتا بیشتری نسبت به انجام فیزیوتراپی

در مراکز فیزوتراپی دارد . این نوع فیزیوتراپی برای برخی بیماران حتی بهتر از انجام ان

در مراکز فیزوتراپی می باشد و نتایج بهتری برای این بیماران دارد .البته برای انجام فیزیوتراپی

به این روش مراکز باید تصدیق نامه  های مربوطه را از وزارت بهداشت دریافت کنند .همچنین

باید از متخصصین این رشته جهت انجام فیزیوتراپی استفاده شود.

_________________________________________________________________________

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر 

به گفته بسیاری از کارشناسن پزشکی فیزیوتراپیست ها پادشاهان اختلالات حرکتی

هستند و به راحتی با مشاهده حرکت هر فردی مید توانند کوچکترین اشکالات حرکتی

شخص و یا مشکلات حرکتی که شخص داشته باشد را کشف کنند

____________________________________________________________________

درمان عارضه های گردن با فیزیوتراپی

فیزیوتراپی به روشهای مختلف به بهبود وضعیت بیمار کمک می کند روشهایی

که در فیزیوتراپی برای درمان عارضه های گردن استفاده می شود عبارتند از

ماساژ درمانی ،حرکات کششی ،تمرینات مخصوص و آموزش وضعیت صحیح

قرارگیری بدن در شرایط مختلف و اموزش تکنیکهایی که با کمک آن فشار 

بر گردن و کمر را کاهش دهید.

_____________________________________________________________

درمان کمردرد ،زانو درد ،دردهای گردن و شانه ،آرتروز و رماتیسم مفصلی

و تمامی دردهای عضلانی و مفصلی با جدیدترین و مجهز ترین تجهیزات فیزوتراپی

همه روزه به جز روزهای تعطیل از 9 صبح الی 20

 ___________________________________________________________________

 مراجعین محترم مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر در موقع حضور در مرکز یا درخواست نوبت

به موارد زیر توجه داشته باشید.

 __________________________________________________________________

در صورت باردار بودن و یا مبتلا بودن به بیماریهای سرطان حتما مرکز را در جریان قرار دهید.

هنگام حضور در مرکز حتما همه مدارک پزشکیخود را همراه داشته باشید.

حتی المکان سعی کنید از آوردن اشیاء قیمتی به مرکز اجتناب کنید.

به دلیل وجود بیماران اورژانسی ممکن وقت دهی تا دوساعت تاخیر داشته باشد.

فاکتوری که به شما تحویل داده می شود سندی است که می توانید برای دریافت مبلغ از

بیمه تکمیلی از آن استفاده کنید .

 

صفحات مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

 

درباره ما

 مرکز تشخیصی درمانی ستون فقرات اسلامشهر با چندین سال سابقه در زمینه تشخیص و درمان بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات و با دارا  بودن تجهیزاتی مدرن و پیشرفته ، پزشکانی متخصص و زبده و پرسنلی مسئول و توانمند در خدمت بیماران محترم  می باشد.این مجموعه در کنار دارا بودن مرکز فیزیوتراپی مجهز در اسلامشهر دارای کادر پزشک فوق تخصص در زمینه مغز و اعصاب نیز می باشد.دکتر اسماعیل خلاقی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب در مطب مجهز خوددر این مجموعه فعالیت دارند .

اطلاعات تماس

       آدرس فیزیوتراپی و مطب فوق جراحی مغز و اعصاب

       اسلامشهر،میدان باغ فیض ،کوچه 9 ،پلاک 49

      فیزیوتراپی : همه روزه به غیر از ایام تعطیلات 9 تا 20

         روزهای کاری متخصص جراحی مغز و اعصاب

      روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20

        _______________________________________________________

       تلفن فیزیوتراپی :56358039

       تلفن متخصص جراحی مغز و اعصاب:09336006440

 

 

 

بالا