شماره تلفن 56358039

فوق تخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

دکتر اسماعیل خلافی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب در اسلامشهر

آیا انجام فیزیوتراپی با درد همراه است؟

انجام فیزیوتراپی در اغلب موارد بدون درد و یا با درد خفیفی همراه است. اماازآنجاییفیزیوتراپی بر رویقسمت‌هاییازبدنکهآسیب‌دیده‌اندیادردمزمندارند، می‌تواندچالش‌برانگیزباشد،حتیسخت.به‌عنوان‌مثال،ممکناستپسازکششیاماساژبافتعمیقاحساسدردکنید.

تجهیزات مورد استفاده در مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر کلیه تجهیزات و دستگاههای فیزیوتراپی مورد نیاز را دارا می باشد.این مجموعه به صورت مستمر تجهیزات خود را به سرویس و در صورت نیاز به روزرسانی می نماید.در زیر نام برخی از این تجهیزات را ذکر می کنیم.

الکتریکال استی مولیشن

اینترفرنشیال

اولتراسوند

مادون قرمز

لیزر کم توان

لیزر پرتوان

مگنت تراپی

شاک ویو تراپی

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

 

تفاوت متخصص مغز و اعصاب با روان شناس

مغزواعصاببامغزوسیستمعصبیمرکزیسروکارداردونحوهکنترلعملکردبدنراشرحمی‌دهد.روانشناسیبهجنبه‌هایشناختی،عاطفیورفتاریموجوداتزندهمی‌پردازد.

هرچند متخصصان مغز و اعصاب با مشاهده تصاویر سی‌تی‌اسکن و امر آر ای بیمار می‌توانند به مشکلاتی در مغز پی ببرند که می‌تواند منجر به مشکلات روانی باشد بااین‌حال،دراینزمان،تکیه‌براسکن‌هایمغزیبه‌تنهایینمی‌تواندیکبیماریروانیرابه‌درستیتشخیصدهدیاخطرابتلابهیکبیماریروانیدرآیندهرابهشمابگوید.

چه نوع رژیم غذایی بر مغز تاثیر منفی دارد؟

الگوهایرژیمغذاییالتهابیکهسرشارازقند،کربوهیدرات‌هایتصفیه‌شده،چربی‌هایناسالموغذاهایفرآوریشدههستندمی‌توانندبهاختلالدرحافظهویادگیریکمککنندوهمچنینخطرابتلابهبیماری‌هاییمانندآلزایمروزوالعقلراافزایشدهند.چندینمادهدیگردرغذابرایمغزشمانیزخطرناکاست.

8بهمن 1396آسوشیتدپرس

دستورالعمل انجام فیزیوتراپی برای همکاران فیزیوتراپیست در شرایط کرونا ویروس

برای دانلود دستورالعمل انجام فیزیوتراپی برای همکاران فیزیوتراپیست در شاریط کرونا ویروس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل دستورالعمل انجام فیزیوتراپی در شرایط کروناویروس

 

صفحات مرتبط

متخصص مغزو اعصاب در اسلامشهر

فیزیوتراپی اسلامشهر

 

متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر،فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

 

درد عصبی به چه صورت است؟

 

دردعصبیاغلبشبیهتیراندازی،چاقوزدنیاسوزشاست.گاهیاوقاتمی‌تواندبه‌اندازهبرق‌گرفتگیتیزوناگهانیباشد.افرادمبتلابهدردنوروپاتیکاغلببهلمسیاسرمابسیارحساسهستندوممکناستدرنتیجهمحرک‌هاییکهمعمولاًدردناکنیستند،مانندمسواکزدنپوست،دردراتجربهکنند.

 

 چهاسکن‌هاییتومورهایمغزیرابررسیمی‌کنند؟

تصویربرداریرزونانسمغناطیسی (MRI)وتوموگرافیکامپیوتری (CT)اسکناغلببرایبررسیبیماری‌هایمغزیاستفادهمی‌شود.ایناسکن‌هاتقریباًهمیشهتومورمغزیرادرصورتوجودنشانمی‌دهند.

 چقدر طول می کشد تا اعصابآسیب‌دیدهبهبودپیداکنند؟

زمانبازسازیبستگیبهمیزانآسیبجدیعصبشماونوعآسیبیداردکهمتحملشده‌اید.اگرعصبشماکبودیاضربهخوردهاستامابریدهنشدهاست،بایدطی 6تا 12هفتهبهبودیابد.عصبقطع‌شدهپسازحدود 4هفتهاستراحتپسازآسیب، 1میلی‌متردرروزرشدمی‌کند.

  تصویربرداریMRI

تصویربرداریMRI یکی از تکنیک‌های تشخیصی برای بررسی مشکلات احتمالی در مغز است. پزشکان متخصص مغز و اعصاب در برخی موارد انجامMRI مغز را برای بیماران تجویز می‌کنند.

 MRIمیتواندشرایطمختلفمغزمانندکیست،تومور،خونریزی،تورم،ناهنجاریهایرشدیوساختاری،عفونتها،

 شرایطالتهابییامشکلاترگهایخونیراتشخیصدهد.همچنینMRIتعیینکندکهآیاشانتکارمی‌کندیاخیروآسیبمغزیناشیازآسیبیاسکتهراتشخیصمی‌دهد.

  ما نیز در صورت نیاز انجامMRI را به برخی بیماران تجویز می‌کنیم. در شهرستان نیز دو مرکزMRI وجود دارد. مرکز تصویربرداری نصر نبوی و درمانگاه خیریه اما رضا دو مرکزی هستند که تصویربرداریMRI را انجام می‌دهند.

  مدت زمان بهبود بیماران سکته مغزی چقدر است؟

 سریعترینبهبودیمعمولاًدرطولسهتاچهارماهاولپسازسکتهمغزیاتفاقمیافتد. درواقع 3 تا 4 ماه اول پس از سکته مغزی زمان طلایی برای بهبود و ریکاوری بیماراست. امابرخیازموارد روند سریع بهبودی تاسالاولودومپسازسکتهنیز ادامه خواهد داشت.انجام فیزیوتراپی در سرعت بهبود بیماران مهم است.

  پزشکان متخصص مغز و اعصاب بر اساس نیاز بیمار تست ها و آزمایش های مختلفی را برای بیمار تجویز می کنند. در زیر برخی از این موارد را نام می بریم.

 

سیتیاسکن

 

نوار مغزی

 

امآرآی

 

نوار عصب و نوار عضله

 

توموگرافی

 

آنژیوگرافی

 

پونکسیون کمری

 

 

چگونهسیستمعصبیخودراسالمنگه‌داریم

 

باویتامین Bازاعصابمحافظتکنید.

 

ازیوگاوحرکاتکششیبرایتقویتسیستمعصبیاستفادهکنید.

 

برایبهبودسلامتاعصاببهدنبالرفاهباشید.

 

 علائم آسیب های مغزی چیست؟

علائمآسیبمغزیعبارت‌انداز:

 

√سردردهایمداوم

 

√خستگیروحیشدید

 

√خستگیشدیدجسمانی

 

فلج

 

ضعف

 

لرزش

 

تشنج

 

√حساسیتبهنور

 

علائمونشانه‌هایاختلالاتسیستمعصبی:

 

شروعمداومیاناگهانیسردرد

 

سردردیکهتغییرمی‌کندیامتفاوتاست

 

ازدستدادناحساسیاسوزن سوزنشدن

 

ضعفیاازدستدادنقدرتعضلانی

 

ازدستدادنبینایییادوبینی

 

از دست دادن حافظه

 

اختلالدرتواناییذهنی

 

عدمهماهنگی

 

 چراماراانتخابکنید؟

مرکزتشخیصی درمانی ستون فقرات اسلامشهرازحضور فوقتخصصمغزواعصاب جناب آقای دکتر اسماعیل خلاقی متخصص درتشخیص،درمانومدیریتکلیهبیماری‌هایعصبیمانندام‌اس،سکتهمغزیوبیماریپارکینسونبهره‌مند هستند ما.بااستفادهازجدیدترینفناوریتشخیصیموجود،مامی‌توانیمطیفوسیعیازبررسی‌هایMRIو CTاسکنوتله‌متری EEGراارائهدهیم.اینبهمعنیتشخیصسریعودسترسیبهمتخصصانموردنیازشمااست.

 اختلالاتعصبیمی‌تواندباازدستدادنعملکردمغزنگران‌کنندهباشدوباعثایجادعلائمیازجملهسردردیاازدستدادنحافظه،مشکلاتگفتارییاکنترلضعیفاندامشود.مشاورهاولیهبهشناساییعلتاحتمالیکمکمی‌کند.متخصصمغزواعصاباین مجموعهبایکگروهچندرشته‌ایازجراحانمغزواعصاب،فیزیوتراپیستها،درمانگرانگفتاروزبان،داروسازانورژیمپزشکاندرموردشماهمکاریخواهدکرد.درمرکز تشخیصی درمانی ستون فقرات اسلامشهر،می‌توانیدانتظارداشتهباشید:متخصصمغزواعصابجدیدترینآزمایش‌هایتحقیقیبرایتشخیصسریعبیماری‌های احتمالی مراجعین انجام می هند.

 جراحی ستون فقرات


در برخی موارد بیمار نیاز به انجام جراحی ستون فقرات پیدا می‌کند.جراحی ستون فقرات آخرین گزینه‌ای هست که برای بیماران کمر و ستون فقرات تجویز می‌شود. پزشکان متخصص در مراحل ابتدایی و میانی بیماری‌های ستون فقرات، با تجویز دارو و روش‌های درمانی مختلف سعی در بهبود وضعیت  بیماران می‌کنند.درنهایت درصورتی‌که روش‌های درمانی ذکرشده کمکی به بهبود وضعیت بیمار نکند، انجام عمل جراحی توصیه می‌شود.
برای انجام عمل جراحی ستون فقرات بیمار بایستی آزمایش‌ها و تصویربرداری مختلفی را انجام دهد
.

 

درمان افسردگی در مرکز تخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

 افسردگی یکی از بیماری‌های رایج در دنیای امروز است. مشکلات روحی و آسیب‌های اجتماعی، از دست‌دادن سلامتی، ازدست‌دادن عزیزان، سبک زندگی ماشینی، دوری افراد از هم، شبکه‌های مجازی، پمپاژ انواع خبرها و... از جمله دلایلی است که می‌تواند باعث بروز افسردگی می‌شود. افسردگی انواع، علائم و دلایل بسیار مختلفی دارد. همچنین شرایط مختلف می‌تواند تأثیر زیادی بر ایجاد افسردگی در افراد جامعه داشته باشد. شرایط بد اقتصادی، بحران‌های زیست‌محیطی، فجایع مختلف و حتی تغییر فصل می‌تواند بر ایجاد افسردگی کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیرگذار باشد.

 ما در کلینیک تخصصی مغز و اعصاب در اسلامشهر اقدام به یافتن دلایل افسردگی و ارائه مشاوره‌های مختلف جهت بهبود بیماران عزیز می‌نماییم.

 خدمات ارائه شده در مطب متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

 

خدمات ارائه شده در مطب دکتر اسماعیل خلاقی در اسلامشهر به شرح زیر می‌باشد:

 

خدمات تشخیصی

 

مشاوره

 

درمان سرپایی

 

تذکر: در صورت نیاز، جراحی در بیمارستان موردنظر پزشک در تهران انجام می‌شود.

 

 

یادآوری خوردن دارو به بیماران مغز و اعصاب

 

برخی از بیماران مغز و اعصاب به دلایل بیماری، کهولت سن، آلزایمر و... توان تنظیم مصرف داروهایشان در ساعت مشخص را ندارند. این افراد ممکن است نتوانند داروهای خود را به‌صورت منظم مصرف کنند ویا حتی ممکن است داروهای خود را اشتباه و یا بیش از اندازه مصرف کنند. ازاین‌رو اطرافیان این بیماران باید وظیفه دادن دارو به بیمار را برعهده بگیرند.

 

افرادی که دارای بیماری‌های مغز و اعصاب هستند ممکن است رفتارهای نامناسب از خود بروز دهند. برای مثال افرادی که به آلزایمر مبتلا هستند ممکن است بعد از رفتن به بیرون از منزل نتوانند به خانه بازگردند و گم بشوند. بسیار لازم و ضروری هست که افرادوخانواده‌هایی که بیماران مغز و اعصاب دارند، رفتار مناسب با بیمار داشته باشند و بدانند که بسیاری از رفتارهای اشتباه بیماران عمدی نیست و به دلیل بیماری می‌باشد.

 

 

 

تأثیر بی‌خوابی بر مغز

 

بی‌خوابی تأثیرات منفی بر کارکرد مغز دارد. بی‌خوابی باعث دشواری در تصمیم‌گیری می‌شود. کاهش تمرکز، استرس، عصبی شدن و کاهش سرعت واکنش از جمله تأثیرات بی‌خوابی یا کم‌خوابی است. درصورتی‌که کم‌خوابی به‌صورت مداوم اتفاق تأثیرات منفی طولانی‌مدتی بر مغز و خواهد گذاشت.

 

 پزشک متخصص مغز و اعصاب

پزشک متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست) پزشکی هست که در زمینه مغز و سیستم اعصاب بدن تخصص دارد. متخصصان مغزو اعصاببیماری‌هایمغزونخاع،اعصابمحیطیوماهیچه‌هارادرمانمی‌کنند. همچنین متخصصان مغز و اعصاب بیماری‌های صرع،سکتهمغزی،ام‌اسوبیماریپارکینسونرا درمان می‌کنند.

 

 

 این تخصص یکی از مهم‌ترین تخصص‌های پزشکی هست. نورولوژیست پس از گذراندن بیش از۱۲ سال تحصیلات دانشگاهی (8 سال پزشکی و۴ سال تخصص مغز و اعصاب) مهارت و توانایی کافی برای درمان بیماران دارای مشکلات مغز و اعصاب را خواهند داشت.

دیگر بیماری‌های شایعی که متخصصان مغز و اعصاب درمان می‌کنند عبارت‌اند از:

 

بیماری آلزایمر

 

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS

 

میگرن

 

کمردرد

 

تومور مغزی

 

صرع

 

سردرد

 

اسکلروز چندگانه.

 

افزایش 28.5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی - درمانی

 

 

 با تصویب هیئت‌وزیران کلیه خدمات تشخیصی - درمانی در مراکز دولتی، خصوصی و خیریه 28.5 درصد افزایش داشته است. برخی از مراکز تشخیصی درمانی مقدار افزایش فوق را در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند و برخی نیز هنوز تعرفه جدید را در دستور کار قرار نداده‌اند.

 

 تبریکسال 1400

دکتر اسماعیل خلاقی متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر،آغاز سال 1400 شمسی را به همه همکاران و مرا جعین محترم تبریک و شادباش عرض می نماید.

ثبت نسخ بیماران به صورت الکترونیکی

با توجه به شروع طرح بیمه تامین اجتماعی مبنی بر حذف دفترچه های الکترونیکی ،مطب دکتر اسماعیل خلاقی آمادگی کامل دارد که نسخ بیماران را به صورت الکترونیکی ثبت نماید.تجهیزات مورد نیاز این امر به صورت کامل در مطب فیزیوتراپی دکتر اسماعیل خلاقی فراهم شده است.بیماران محترم می توانند به مطب دکتر اسماعیل خلاقی متخصص مغزواعصاب در اسلامشهر، بدون دفترچه مراجعه کرده و به صورت انلاین پذیرش شوند.

 

دریافت فاکتورالثمنی پرداخت وجه

کلیه بیماران پس از پرداخت پول به منشی می توانند تقاضای دریافت رسید و فاکتور نمایند.این فاکتور و قبض برای دریافت مبلغ از بیمه های مکمل استفاده می شود.متاسفانه برخی مراجعین پس از دریافت فاکتور،فاکتور را گم می کنند و نمی توانند از بیمه استفاده کنند .از این رو برای دریافت فاکتور جدید به مطب مراجعه می نمایند.لازم به ذکر است که برای دریافت فاکتور المثنی پرداخت وجه ، بیمار خود حتما باید به مطب مراجعه نمایند همچنین پس از صدور فاکتور پرداخت المثنی مهر المثنی بر روی فاکتور زده می شود.

رژیم غذایی مناسب برای افراد مبتلا به میگرن

 

 

بسیاریازافراددارایبیماریمیگرنهستندوبااینبیماریزندگیمی‌کنند.همان‌طورکهقبلاًگفتهشداینافرادبهمواردمتعددیحساسیتدارند.یکیازاینمواردرژیمغذاییهست.گرسنگییکیازعواملیاستکهباعثتشدیدبیماریمیگرنمی‌شودازاین‌رورعایترژیمغذاییمنظمبرایاینافرادبسیارضروریاست.درزیرچندموردمهمدرموردرژیمغذاییافرادمبتلابهمیگرنذکرشدهاست.

 

-مصرف منظم وعده‌های غذایی

 

-مصرف آب به‌اندازه کافی

 

-مصرف اکثر میوه‌ها به‌جز حبوبات و سبزی‌ها

 

-مصرف ماهی ،روغن ماهی و روغن‌های گیاهی

 

-مصرف برنج

 

-مصرف غذاهای حاوی منیزیم

 

-استفاده از زنجبیل در غذا و نوشیدنی

 

-مصرف چای و قهوه

 

افراد مبتلابه میگرن می‌توانند با حضور در مطب دکتر متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر، از درمان و مشاوره‌های لازم و موردنیاز خود بهره‌مند شوند.مطب دکتر اسماعیل خلاقی در اسلامشهر پذیرایی بیمار مبتلابه میگرن هست.

 

 

نحوه ویزیت بیمار

 

دکتر اسماعیل خلاقی، متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر با صبر و حوصله و با دقت کافی بیماران را ویزیت می‌کنند. دکتر اسماعیل خلاقی پزشکی بسیار خوش‌برخورد هستند. ایشان مشکل بیمار را به‌صورت صادقانه عنوان می‌کنند.

متأسفانه برخی پزشکان برای راحتی کار در صورت مراجعه بیمار به‌سرعت نسخه‌های تصویربرداری و آزمایش تجویز می‌کنند درصورتی‌که دکتر اسماعیل خلاقی هرگز آزمایش و تصویربرداری‌های بی‌مورد را تجویز نمی‌کنند    .

 

 

  میانگینانتظاردرمطب

 

یکی از مواردی که در مطب‌های پزشکان امری چالشی محسوب می‌شود وقت دهی به بیماران است. وقت دهی به بیماران همواره امری نسبی است. پزشکان معمولاً نمی‌توانند وقت دقیقی برای بیماران در نظر بگریند ازاین‌رو همواره تأکید می‌کنند که وقت داده‌شده نسبی است و ممکن است ویزیت با تاخیر انجام شود.

 

مطب دکتر اسماعیل خلاقی متخصص مغزو اعصاب در اسلامشهر، با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم عدم تجمع بیماران در مطب، با برنامه‌ریزی دقیق برای وقت دهی تلفنی سعی کرده است که نوبت‌دهی بسیار دقیقی برای بیماران داشته باشد. بااین‌حال میانگین انتظار بیماران در این مجموعه  نیم ساعت است.

 

 

برایمشاهدهمطالببیشتر درموردمطالبمربوطبهمشاوره‌هاوبیماری‌هایمغزو اعصاببررویلینک‌هایزیرکلیککنید.

 

 

سایر مطالب سایت   فایل word

 سایر مطالب سایت  فایل pdf

 

مطالب مرتبط

دکتر اسماعیل خلاقی

فیزیوتراپی در اسلامشهر

 

نگرانی اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشک از خرید واکسن روسی

در روزهای اخیر خبر خرید و واردات واکسن کرونا خبرساز شده است.بسیاری از پزشکان اشکالاتی به روند تهیه و آماده سازی این واکسن وارد داشته اند.چند روز پیش اعضای مجمع نظامی پزشکی کشور از خرید و استفاده از واکسن روسی ابراز نگرانی کرد.تنی چند از نمایندگان نیز ابراز داشتند که تمایلی به استفاده از این واکسن ندارند.یکی از دلایل اصلی مخالفت ها با این واکسن عدم شفافیت در نحوه تولید و آزمایش این واکسن است.با این حال ممکن است در روزهای آتی گزاری هایی در مورد نحوه تولید و آزمایش های این واکسن ارائه شود و نظرها را در مورد این واکسن تغییر دهد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر تا تاریخ 99/11/14 هیچ دارو یا واکسنی برای ایمن سازی بدن در مقابل ویروس کرونا در کشور وجود ندارد.

درد گردن

درد گردن ممکن است به دلایل مختلفی بروز کند.منشا درد گردن می تواند عضلات گردن ،دیسک های بین

مهره ای و مفاصل باشد.در این میان فرسایش مهره های گردن یا آتروز ممکن است در دیسک بین مهره ها

،تنه مهره ها و فواصل بین مهره ای باعث بروز آرتروز می شود.فرسایش مهره ها می توانند بدون علامت

باشند و تنها در تصویربرداری های پزشکی قابل رویت باشند.آرتروز همینطور می تواند با علائم دردهای

اندام فوقانی ،ضعف عضلات و گزگز و مورمورشدن باشد.

عوامل موثر در بروز آرتروز سن،ضربه خوردگی ،عدم رعایت سبک صحیح کارکردن ،ژنتیک و کاهش

قدرت عضلات اشاره کرد.سبک زندگی سالم می تواند بروز آرتروز را کاهش دهد.

در صورت بروز چنین علائم حتما به پزشک مراجعه کنید.

دلایل بروز مشکلات عصبی و راههای پیشگیری از آن

مشکلات عصبی به دلایل مختلف در برخی افراد بروز می کند.این مشکلات عصبی دلایل بسیار زیادی

می تواند داشته باشد. از جمله کمبود استراحت فشار کاری بالا،مشکلات خانوادگی و اجتماعی ،مشکلات

اقتصادی،سابقه بیماریهای مختلف رژیک غذایی بد ،استفاده از الکل و مواد مخدر و.... .اما با مشکلات

عصبی چطور باید برخورد کرد و چطور می توان از آن پیشگری کرد.در زیر چند مورد مهم جهت

پیشگیری و جلوگیری از بروز مشکلات عصبی ذکر می شود.

-به صورت منظم ورزش کنید

-به مقدار کافی استراحت کنید.

-در صورتی که بیماری دارید مراقبت ها و پیگیری های لازم برای درمان را انجام دهید.

-از مصرف مواد مخدر،سیگار و الکل پرهیز کنید.

-رژیم غذایی متعادل می تواند برای پیشگیری فشار عصبی بسیار مفید باشد.

-بسیار آب بنوشید

-از مصرف داروهای بدون تجویز پزشک جددا خودداری کنید.

-استفاده از گوشی و شبکه های اجتماعی را مدیریت کنید.

امروزه با گسترش و تنوع جنبه های مختلف زندگی بروز مشکلات عصبی دلایل

بسیار زیادی می تواند داشته باشد .شناخت و رفع مشکلات این مشکلات می تواند پیچیدگی های

زیادی داشته باشد .کمک گرفتن از متخصصان روانشناس و روانپزشک در شرایط شدید

مشکلات عصبی می تواند بسیار چاره ساز باشد.

سکته و علائم آن

روزانه صدها نفر در ایران دچار سکته می شوند.پانزده درصد از افرادی که سکته می کنند

فوت می کنند.دلیل سکته به زبان ساده این هست که به دلالیل مختلف از جمله پاره شدن رگ

خون به مغز نمی رسد و فرد دچار سکته می شود.متاسفانه در سال های اخیر سن سکته در

ایران پایین امده است .

سکته علائم انی و ناگهانی دارد که در زیر چند مورد از این علائم را نام می بریم.

علائم سکته: سردرد ،سرگیجه ،اختلال تکلم ،اشکال در راه رفتن ، عدم تعادل ، ضعف ،بی حسی

افزایشفشارعصبی بهدلیلمشکلاتاقتصادی

از حدود دو سال و نیم گذشته مشکلات اقتصادی شدیدی برای کشورمان ایجاد شده است و

افراد و خانواده های ایرانی را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.

مشکلات فقر،بیکاری،افزایش  روز افزون قیمت ها و... به صورت مستقیم بر فکر و روان

افراد تاثیر می گذارد و آرامش را از افراد و خانواده ها سلب می کند.اخیرا شاهد افزایش آمار

اقدام به خودکشی،آسیب رساندن به خود ،افزایش امار سکته و.. بوده ایم.مشکلات عصبی ،

استرس و .. می تواند به صورت  مستقیم بر  کارکرد وسلامت مغز تاثیرگذار باشد.

از این رو افراد لازم است در صورت  بروز مشکلات فکری و عصبی حتما با روانشناس و

روانپزشکان مراجعه  نمایند  .  

 ___________________________________________________________________________

چه عواملی باعث ایجاد سردردهای  میگرنی در افراد دچار میگرن می شود؟

میگرن از جمله حساسیت های شایع  در میان افراد می باشد.برآورده شده است که بیش از

یک میلیارد نفر دچار آن هستند و با آن سر می کنند.در واقع همواره میان ما افرادی نظیر

دوست ،فامیل،افراد غریبه و... هستند که ممکن است دچار میگرن باشند و  ما از آن اطلاع

نداشته باشیم.از این رو باید برای عدم رنجش این افراد نکاتی را رعایت کرد.اما چه عواملی

باعث ایجاد سردرد در افراد دچار میگرن می شود ؟

لازم است بدانیم که افرادی که دچار میگرن هستند به لحاظ  کارکرد مغزی هیچ مشکلی ندارند

اما مغز این افراد به عواملی نظیر تغییرات دما،صدای بلند،استرس،تغییرات هورمونی،گرسنگی

و حتی بو حساس تر است .

بروز هر یک از این عومل می تواند باعث شود که فرد تا ساعت ها دچار سردردهای طاقت فرسا

و شدید شود .در واقع پزشکان میگرن را نه به عنوان بیماری که به عنوان یک حساسیت در

افراد بررسی می کنند  .

دانستن این مطالب به ما کمک می کند که با عدم تولید صداهای باند،عدم ایجاد استرس و در کل

عدم ایجاد هرگونه عواملی که باعث ایجاد حساسیت و شروع سردرد در افرادی که دچار میگرن هستند

شود موجب رنجش و درد افراد نشویم    .

 __________________________________________________________________________

پزشکان متخصص مغز واعصاب (نورولوژی) در اسلامشهر

متاسفانه در شهرستان اسلامشهر پزشک متخصص مغزو اعصاب به تعداد کافی وجود ندارد .در زیر نام

چند تن از پزشکان متخصص مغز و اعصاب فعال در اسلامشهر را ذکر می کینم    .

دکتر اسماعیل خلاقی

دکتر قادر هارونی

دکتر زینلی

دکتر مهرداد کریمی

دکتر فیاض نکو

دکتر بهاء الدین سیروس

 _______________________________________________________________________

پذیرش بیماران ام اس درمطب دکتر خلاقی در اسلامشهر

بیماری ام اس از بیماریهای جدید و پیچیده ای هست که مشکلات فراوانی برای بیماران ایجاد می کند.

این بیماری علائم مختلفی دارد که در زیر برخی از این علائم را نام می بریم    .

ضعف یا بی حسی

از دست دادن نسبی یا کامل بینایی

درد در بخشی از اعضای بدن

لکنت زبان

خستگی

گیجی،سرگیجه یا عدم تعادل

 ______________________________________________________________________

مطب دکتر اسماعیل خلاقی در اسلامشهر همه روزه پذیرای بیمارن عزیز به خصوص بیمارن

مبتلا به ام اس می باشد    .

 

تلفن مطب09336006440 

 ____________________________________________________________________________

متاستازهای مغزی در افراد مبتلا به سرطان

برخی از افرادی که بیماری سرطان در بخشی از بدنشان وجود دارد در طول زندگی دچار متاستاز

مغزی می شوند.

بسیاری از افرادی که دارای متاستاز مغزی هستند در طول زندگی با علائم زیر روبرو می شوند.    

سردرد های عمدتا صبحگاهی

تشنج

تهوع همراه با سردرد

استفراغ

سفتی گردن

ترس از نور

اختلالات شناختی

اختلالات حرکتی

_________________________________________________________________________________

درد کمر و درد زانو
درد کمر و درد زانو از مواردی است که در افرادی که دارای اضافه وزن هستند بسیاردیده می شود.

در صورتی که شخصی دارای اضافه وزن باشد و همچنین فعالیت بدنی مناسبی نداشته باشد ممکن

است دچار زانو درد شود.به این صورت که شخصی که اضافه وزن دارد در صورتی که تحرک کافی

نداشته باشد ماهیچه های پایش به مرور ضعیف شده و وزن اضافه شخص به دلیل اینکه ماهیچه های

پا توان کافی برای نگهداری وزن بدن را ندارند ، بر روی زانوها فشار وارد خواهد کرد.همچنین

کمردرد نیز از دیگر مشکلاتی است که افراد دارای اضافه وزن با آن درگیر هستند .مهم ترین گزینه

برای این افراد کم کردن وزن و ورزش های خاصی نظیر پیاده روی ،یا راه رفتن در عمق کم در استخر

می باشد.افرادی که دارای مشکلاتی نظیر زانو درد یا کمر درد هستند باید از انجام کارهای سنگین

پرهیز نمایند   .همچنین ممکن است درد مربوط به کمر و زانو به دلایل دیگری ایجاد شده باشد .

از ین رو در صورت بروز هرگونه درد زانو و درد کمر در صورتی که دردر بیش از چند روز ادامه داشته

باشد حتما به پزشک مراجعه کنید تا علت و دلیل درد مشخص شود    .

مطب دکتر اسماعیل خلاقیواقع در اسلامشهر انجام معاینه و ویزیت بیمارانی که دارای دردهای زانو و

کمر هستند را انجام می دهد    .

 _________________________________________________________________________________

جراحی دیسک کمر

جراحی دیسک کمر از راهکارهای درمان عود دیسک است اما معمولا پزشکان ابتدا روش و درمان های

دارویی و ورزشی را تجویز می کنند و انجام جراحی دیسک معمولا جزو گزینه های نهایی می باشد.

همچنین امکان عود دیسک پس از جراحی نیز وجود دارد. برای مثال ژنتیک بیمار می تواند در عود

مجدد بیماری موثر باشد .اضافه وزن،عدم رعایت مراقبت های پس از جراحی انجام کارهای سنگین و

استعمال دخانیت از مواردی است که ممکن است منجر به عود کردن دیسک پس از جراحی شود    .

#انجام جراحی دیسک کمر در اسلامشهر

 ________________________________________________________________________________

توصیه به بیماران مغز و اعصاب

عزیزانی که بیماریهای مغز و اعصاب دارند بایستی حتما در زمان مناسب داروهای خودرا مصرف کنند.

در صورتی که خود توان تشخیص زمان مصرف دارو را نداشته باشند اطرافیان باید این امر را به عهده بگیرند

و داروهای بیمار را صرف وقت به بیمار بدهند.مراجعه به موقع به مطب،پرهیز از فعالیت های سنگین

،پرهیز از اضطراب و عصبی شدن ،توجه و مراقبت اطرافیان و رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری

از بیماری هایی نظیر کرونا از دیگر توصیه های دکتر اسماعیل خلاقی به بیماران مغزو اعصاب می باشد  .

برای مشاهده مطالب و مقالات بیشتر اینجاکلیک کنید    .

 _______________________________________________________________________________

پذیرش تلفنی

بیماران و مراجعین محترم درنظر داشته باشند که نوبت دهی و وقت دهی تلفنی در ساعات مشخص تنها

به صورت حدودی و تقریبی می باشد    .
_____________________________________________________________________

تاثیر کرونا بر مغز و اعصاب انسان

مطالعات و بررسی های پیرامون ویروس کرونا نشان می دهد که این ویروس در مواردی تاثیرات منفی

و جبران ناپذیری بر فعالیت مغز انسان می گذارد .مشاهده مواردی نظیر سکته مغز در برخی از بیماران

کرونایی دلیلی بر این امر می باشد    .

در این میان بیمارانی که سابقه سکته و عمل جراحی و یا بیماری های دیگری دارند باید بیش از دیگران

موارد بهداشتی را رعایت کنند تا به این ویروس دچار نشوند    .

لزوم انجام تصویربرداری سی اسکن و ام ار ای با تجویز پزشک متخصص

 گاها دیده می شود که برخی از افراد به دلیل کمردرد ، سردرد و... به پزشک عمومی مراجعه می کنند و

پزشک برای ایشان انجام تصویربرداری سی تی اسکن و ام ار ای تجویز می کند.متاسفانه اخیار تجویز

انجام سی تی اسکن و ام ار ای توسط پزشکان عمومی افزایش یافته است و گاه دیده می شود که برای

هر بیماری و دردی پزشک انجام سی تی اسکن و ام ار ای را تجویز می کند    .

لازم است بدانید که شرکت های بیمه ای نوشتن نسخه سی تی اسکن و ام ار ای را از پزشکان

عمومی را قبول ندارند .و این نسخ باید آزاد پذیرش شود .البته در مورد سی تی اسکن اورژانسی

مغز بدون تزریق با نسخه پزشک عمومی قابل انجام است .

در مواردی که پزشک عمومی نسخه ام ار ای و سی تی به غیر از مورد ذکر شده را تجویز کند

اولا به صورت بیمه پذیرش نخواهد شد و بیمار بایستی هزینه را به صورت آزاد پرداخت کند

ثانیا احتمال دارد پزشکی عمومی بیمار را برای معاینه بیشتر به یک پزشک متخصص معرفی کند

و پزشک متخصص نیز نوع سی تی اسکن و ام آر ای گرفته شده را نپذیرد و نوع دیگری از سی تی اسکن

و ام ار ای را برای بیمار تجویز کند .پس خدمت بیماران و همراهان محترمشان عرض می کنیم که در

صورتی که به پزشک عمومی مراجعه کنند و پزشک در موارد غیر اورژانسی انجام سی تی اسکن

و ام ار ای را تجویز کرد قبل از انجام کار حتما بایک پزشک متخصص دیگر مشورت نمایند    .

البته اکثر پزشکان عمومی عزیز بر این نکته کاملا اگاهی دارند وبه ندرت اقدام به تجویز تصویربرداری های

تخصصی تر می نمایند    .
  
_______________________________________________________________

برای مشاهده اطلاعات تماس در لینک زیر کلیک کنید  .

اطلاعات تماس